ประกาศแล้ว !! กระทรวงเกษตรฯ ประกาศให้ “แมว” เป็นสัตว์ควบคุม !!

0
3625

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศให้แมวเป็นสัตว์ควบคุม อายุ 2 เดือนขึ้นไปเจ้าของต้องพาไปฉีดวัคซีน รายละเอียดดังนี้ กฏกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีนพ.ศ.2560 อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “สัตว์ควบคุม” ในมาตรา 4 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา๒ 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุขนัขบ้า พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

.

ข้อ 1 ให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามมาตรา 4
ข้อ 2 ให้เจ้าของจัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560

เรากำลังจะโดนควบคุมด้วยแหละ

อย่าลืมพาแมวของท่านไปทำวัคซีนด้วยนะ

ขอขอบคุณ : springnews

เรียบเรียงโดย : tamtid